Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju

28-100, Busko-Zdrój, ul. Janusza Korczaka 13 tel.: 41 378 33 37 e-mail: sp2@oswiata.busko.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 452760
 • Do końca roku: 89 dni
 • Do wakacji: 262 dni

Kalendarium

Wtorek, 2023-10-03

Imieniny: Bogumila, Gerarda

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej psp2busko.szkolnastrona.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej Szkoły jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Sekretariat szkoły: email: sp2@oswiata.busko.pl
telefon: 41 378 33 37

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami:
Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:

 • HTML5
 • WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność:
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd i nawigacja:

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.
Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Więcej na temat standardu WCAG 2.0 stosowanego na stronie placówki, dobrych praktykach oraz regulacjach prawnych.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Informacje dodatkowe

 • strona posiada podwyższony kontrast

 • możliwość powiększenia liter

 • podświetlane linki

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Janusz Korczaka, prowadzą do niego schody z podjazdem dla niepełnosprawnych.

 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 3. Wejścia posiadają podjazdy dla wózków inwalidzkich.

 4. Wejścia nie posiadają barier typu wysokie progi.

 5. Budynek posiada windę.

 6. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

 7. Na terenie parkingu szkolnego są wydzielone miejsca postojowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 8. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 9. Obiekt nie posiada tłumacza języka migowego.

 10. W gabinecie Dyrektora szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.